Všeobecné obchodné podmienky a-teamparking.sk – parkovanie pri letisku

Služby parkovania pri letisku poskytuje A-Team SK s.r.o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, prevádzka OC STYLA, Studená 4B/18496, 821 04 Bratislava, IČO: 46932194, IČ DPH: SK2023656228, zapísaná v OR. Okresného súdu v Bratislava I. odd. Sro, vložka č. 85858/B, ďalej len Poskytovateľ, prostredníctvom webu a-teamparking.sk.

Objednávateľ služby, ďalej len Zákazník, vyplní a zašle elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky a-teamparking.sk formulár Žiadosť o rezerváciu parkovacieho miesta, ďalej len Žiadosť a to najneskôr 24 hod. pred predpokladaným časom príjazdu na parkovisko. V čase kratšom je možné rezervovať parkovanie len telefonicky. Na základe tejto Žiadosti Poskytovateľ parkovacie miesto zarezervuje, pričom toto parkovacie miesto sa považuje za rezervované len v prípade, ak Poskytovateľ zašle na e-mail uvedený v Žiadosti Potvrdenie o rezervácii, ďalej len Potvrdenie. Zákazník je povinný sa týmto Potvrdením preukázať pri vstupe na parkovisko. Ak toto potvrdenie nepredloží, poskytovateľ môže poskytnutie služby odmietnuť. Zaslanie Potvrdenia Poskytovateľom a jeho následné predloženie Zákazníkom zaväzuje Poskytovateľa zabezpečiť poskytnutie služby v čase, požadovanom Objednávateľom a následne uvedenom v Potvrdení, resp. v časovej tolerancii max. +- 60 minút. Za správnosť všetkých údajov, uvedených v Žiadosti, zodpovedá Objednávateľ, pričom akúkoľvek zmenu už poskytnutých údajov je Objednávateľ povinný bezodkladne preukázateľne oznámiť Poskytovateľovi. Akékoľvek závady alebo nedostatky pri poskytovaní služby, v prípade neoznámenia zmeny (najmä dátumu alebo času), pripadajú na ťarchu Objednávateľa.

Potvrdenú rezerváciu možno bezplatne zrušiť najneskôr 24 hodín pred predpokladaným časom príjazdu na parkovisko, inak je Objednávateľ povinný zaplatiť poplatok podľa cenníka, platného v čase objednania služby.

Poskytnutím služby sa rozumie prenájom parkovacieho miesta v objekte poskytovateľa pre osobné motorové vozidlo do max. hmotnosti 3,5 t s rozmerom max 2,5 x 4,5m a transfer posádky z parkoviska na letisko M. R. Štefánika Bratislava pred odletom a späť z letiska na parkovisko po prílete.

Pri príchode na parkovisko je najprv potrebné preukázať sa potvrdením rezervácie v kancelárii parkoviska (hneď pri parkovisku). Vjazd na parkovisko je možný len v doprovode obsluhy parkoviska. Každý vodič parkuje vozidlo sám a je povinný dodržiavať pokyny personálu A-TEAM Parking.

Transfer z parkoviska na letisko M. R. Štefánika Bratislava pred odletom a späť z letiska na parkovisko po prílete znamená jednu cestu na letisko a jednu cestu z letiska.

Za poskytnutie služby je zákazník povinný zaplatiť v zmysle platného cenníka, zverejneného na webovej stránke a-teamparking.sk vopred:

  • bezhotovostne, prostredníctvom platobnej brány na webe a-teamparking.sk,
  • kartou pri príchode na parkovisko.

Poskytovateľ služby nezodpovedá za krádež vozidla, poškodenie vozidla treťou osobou alebo vyššou mocou. V cene za poskytnutie služby nie je zahrnuté ani žiadne poistenie zodpovednosti za tieto škody.

V cene poskytnutia služby je zahrnutý transfer z parkoviska na letisko M. R. Štefánika Bratislava pred odletom a späť z letiska na parkovisko po prílete, v čom je zahrnutá jedna cesta na letisko a jedna cesta z letiska. Počet osôb (max 4 osoby na jednu rezerváciu) musí objednávateľ uviesť v žiadosti o rezerváciu. Transfer na iné miesto nie je v cene a je nutné ho dohodnúť pred zaslaním Žiadosti.

Odporúčame cestujúcich vyložiť na letisku aj s batožinou a až potom prísť zaparkovať len vodičom.

Transfer na letisko zabezpečí Poskytovateľ najneskôr do 30 minút od príchodu Zákazníka na parkovisko. Doba transferu z parkoviska na letisko je cca 10 min, v závislosti od dopravnej situácie. Poskytovateľ nezodpovedá za zdržanie spôsobené nepredvídateľnou situáciou akou je napr. dopravná nehoda, neprejazdná komunikácia, policajná uzávierka komunikácie a pod. Zákazník nemá nárok na náhradu škody, spôsobenej zdržaním transferu z vyššie uvedených dôvodov alebo vyššou mocou. Pri transfere z letiska na parkovisko pristaví Poskytovateľ svoje vozidla do 30 min od vyzvania na miesto, vopred dohodnuté so Zákazníkom pri transfere na letisko.

Zákazníkovi bude vozidlo odovzdané po predložení Potvrdenia, podpísaného poskytovateľom pri príchode na parkovisko. Zákazník potvrdí prevzatie vozidla svojim podpisom na rovnaké Potvrdenie.

V Bratislave dňa 20.04.2023

MENU